DE / EN

Lehr­beauftragte und Honorarprofessoren

StB Dr. Sven-Eric Bärsch, LL.B.

StB Dr. Sven-Eric Bärsch LL.B.

Zuständigkeit:  Tax 631 – Internationale Konzernbesteuerung

Telefon:             +49 228/95 94-226
Fax:                    +49 228/95 94-100
E-Mail:               Sven-Eric.Baerschmail-fgs.de
Büro:                  Flick Gocke Schaumburg, Bonn

StB Prof. Dr. Stefan Brunsbach

StB Prof. Dr. Stefan Brunsbach

Zuständigkeit:  Tax 611 – Fall­studien

Telefon:             +49 (0) 69 9585 – 6319
Fax:                    +49 (0) 69 9585 – 6576
E-Mail:               stefan.brunsbachmail-de.pwc.com
Büro:                  PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt

StB Prof. Dr. Michael Schaden, LL.M.

RA StB Prof. Dr. Michael Schaden, LL.M., Attorney at Law (New York)

Zuständigkeit:  Tax 661: Case Studies in International Tax Planning

Telefon:             +49 (0) 711 9881 – 14421
Fax:                    +49 (0) 711 9881 – 1555
E-Mail:               michael.schadenmail-de.ey.com
Büro:                  Ernst & Young AG, Stuttgart

Ehemalige Lehr­beauftragte und Honorarprofessoren

Prof. Dr. Dieter Endres

StB Prof. Dr. Dieter Endres

Zuständigkeit:  Internationale Unter­nehmens­besteuerung

Telefon:             +49 (0) 69 9585 – 6459
Fax:                    +49 (0) 69 9585 – 6576
E-Mail:               dieter.endresmail-de.pwc.com
Büro:                  PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt